Am ba mor hir mae rhewi bwyd sych yn para

Am ba mor hir mae rhewi bwyd sych yn para

Un o fanteision allweddol bwyd wedi'i rewi-sychu yw ei oes silff. Gall rhewi bwydydd sych bara am flynyddoedd os nad degawdau yn dibynnu ar y broses rewi sychu, storio bwydydd sych wedi'u rhewi a'r math o fwyd. Ffynnu Gall bywyd rhewi bwydydd sych bara o 8 blynyddoedd yr holl ffordd i drosodd 20 blynyddoedd. Cysylltwch â ni i wybod mwy am ein proses rewi sychu ac i gael mwy o fanylion am ba mor hir mae rhewi bwyd sych yn para. Byddwch yn rhyfeddu at ansawdd ein llysiau sych wedi'u rhewi, a rhewi ffrwythau sych fel rhewi bananas sych.

Gyda'n proses sychu rhewi arloesol, rydyn ni'n tynnu bron pob dŵr ac yn cloi maetholion i mewn, sy'n golygu y bydd bwydydd Thrive yn aros yn ffres am amser hir iawn! Mae oes silff yn amrywio yn dibynnu ar amodau storio. Mae prydau Plât Syml yn para o leiaf 6 misoedd o'r amser y byddwch yn eu derbyn. Mae'r rhan fwyaf o'n cynhyrchion tun yn para blwyddyn ar ôl agor a 25 flynyddoedd cyn agor - ac rydym yn ei wneud heb ychwanegu cadwolion!

pa mor hir mae rhewi bwyd sych yn paraMae manteision ac anfanteision i bob dull o gadw bwyd. Mae'r broses rhewi-sychu yn hynod effeithiol wrth greu bwyd sy'n cadw ei faethiad am y tymor hir. Mae bywyd silff yn bwysig pan fyddwch chi'n chwilio am fwydydd wedi'u cadw i'w defnyddio'n rheolaidd bob dydd neu pan fyddwch chi'n cadw cyflenwadau brys.

TERMAU BYWYD SGILF
Er bod gan y rhan fwyaf o gynhyrchion sych rhewi “oes silff hir,” gall olygu un o ddau beth. Yn gyntaf, mae'r “gorau os caiff ei ddefnyddio gan oes silff” yn nodi am ba hyd y mae bwyd yn cadw'r rhan fwyaf o'i flas a'i faethiad gwreiddiol. Dyma'r dyddiad a restrir ar y rhan fwyaf o gynhyrchion yn y siop groser. Fel arfer bydd rhwng ychydig wythnosau ac ychydig flynyddoedd, yn dibynnu ar y cynnyrch.

Mae yna hefyd yr “oes silff cynnal bywyd,” sy'n dynodi am faint o amser y bydd y cynnyrch yn cynnal bywyd heb bydru na dod yn anfwytadwy. Gall hyn fod yn unrhyw le o ychydig flynyddoedd i ychydig ddegawdau. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y broses gadw a'i amodau storio.

AMODAU STORIO
Mae sawl cyflwr storio allweddol yn cael effaith enfawr ar oes silff bwyd wedi'i rewi-sychu.

ffynnu bywyd rhewi broses sychu

Ocsigen: Gall ocsigen yn yr aer gael effeithiau negyddol ar y maetholion, fitaminau, blas, a lliwio mewn bwyd. Gall hefyd gynyddu twf micro-organebau fel bacteria. Mae cael sêl aerglos ar fwyd sy'n cael ei storio yn hanfodol er mwyn cadw oes silff.
Lleithder: Mae lleithder hefyd yn creu amgylchedd buddiol i ficro-organebau, gan arwain at ddifetha a dirywiad bwyd wedi'i rewi-sychu. Mae oes silff yn cael ei fyrhau'n sylweddol pan fydd bwyd yn cael ei storio mewn man llaith.
Ysgafn: Pan fydd bwyd yn agored i olau, gall ddirywio'r proteinau, fitaminau, a maetholion ynddo. Gall hyn arwain yn gyflym at afliwiad a blasau tawel, felly gofalwch eich bod yn storio'ch cynhyrchion mewn man tywyll.
Tymheredd: Mae tymheredd uchel yn achosi i broteinau dorri i lawr a fitaminau i gael eu dinistrio, effeithio ar y lliw, blas, ac arogl bwyd cadw. Bydd storio bwyd mewn amgylchedd cynnes yn dirywio ei oes silff yn gyflym.