Piki fakavavevave, kiʻi kai maʻamaʻa moʻ
ʻe fiefia ʻa e taha kotoa !

Kiʻi kai maʻamaʻa ange

Ko e snackies ko hano fili ia ʻo ha ngaahi meʻakai momoa kehekehe ʻi he fanga kiʻi pouches iiki ʻa ia ko e lahi haohaoa ia ki he fanga kiʻi meʻakai, faʻo ʻi he kai hoʻataá, pe fakakau ʻi ha ngaahi nāunau fakatuʻupakē. Te ke lava ʻo fili mei ha fanga kiʻi meʻakai ifo kehekehe pea fakafonu hoʻo puha snackies ʻaki 5 kehekehe—tuifio pea tatau mo e meʻa ʻoku ke saiʻia ai.

Meʻakai momoa ʻa e momoko

ʻI hono toʻo pē ʻo e hauhaú, ʻoku tau maʻu ha ngaahi fuaʻiʻakau foʻou mo ha veggies ʻoku kei foʻou ʻi ha ngaahi mahina taʻe preservatives. ʻE lava nai ʻe he situloapeuli foʻou ʻo fai ia?o.

Tauʻataina ʻa e Ongoʻi ha

Tupulaki mo motuʻa ʻi ha faama fakafāmili, ʻoku tauhi ʻe heʻetau meʻakai ʻenau meʻakai fakatupu moʻui lelei mo hono ifo ʻo ʻikai tanaki atu ha meʻa fakaʻofoʻofa—ko ia ai ʻoku maʻa e meʻa ʻoku ke kai, ʻota mo moʻoni.

ʻI he ʻAlu

ʻE lava ke ... taʻemaau. Ka, fakaava pe ʻa e tangai, piki ki ha fanga kiʻi konga fakamomoa, pea hoko atu. ʻIkai fie maʻu ha napkins.o.

Ifo

Naʻa ne ʻahiʻahiʻi maʻu pe ha pineapple ʻi Kosita Lika? Fakaava ʻa e tangai pea te ke! ʻOku hanga ʻe he fakamomoa ʻo e momoko ʻo ʻai ke hoko.