Guide to Emergency food storage

meʻakai momoa ʻa e momoko

There may be times when you have to stay out for a certain while. Under these circumstance, te ke fie maʻu ha meʻakai ke ke fakaʻosi ʻaki e ngaahi ʻaho ko ia ʻi hoʻo mavahe mei ʻapi. Fakanatula pe, te ke ikuna ’ t lava ke ke ʻave mo koe ʻa e meʻakai kuo ʻosi haka pea ko e feituʻu ʻeni ʻoku maʻu totonu ai hono tauhi ʻo e meʻakai ʻi he. meʻakai ʻoku loloa ʻene moʻui pea ʻoku fakatau ia ki he tukuʻanga koloa ko ha meʻa fakatuʻupake.

Ko e taha ʻo e ngaahi fili ki he faʻahinga meʻakai ko ʻeni ko e momoa ʻa e momoko. ʻOku foua ʻe he faʻahinga meʻakai ko ʻeni ha founga ke toʻo fakalelei ai ʻa e vai ʻoku ʻi ai. ʻOku fakapapauʻi ʻe hono toʻo angavaivai ko ʻeni ʻo e vai ʻoku kei tuʻu maʻu pe ʻa e konga lahi ʻo e ivi mo e vaitamini. Taimi lahi, tanaki atu pe ha kiʻi vai pea tuku ke tangutu ʻi 10 Hili ha ngaahi miniti mei heʻene fakamafanaʻi lelei ia.

ʻOku tolonga foki ʻa e faʻahinga meʻakai ko ʻeni ʻi ha taimi loloa pea ʻe lava ke tauhi ha niʻihi ke aʻu ki 25 taʻu pe lahi ange. Ko e moʻoni ʻoku ʻuhinga ʻeni kiate koe Toni ’ kuo pau ke ke fetongi maʻu pe kinautolu kimuʻa ʻi honau ʻaho ʻoku ʻosi ai pea fakahaofi koe ʻi he lele loloa.

ʻI he moʻui ʻoku tupulaki, hangē ko ʻení, ʻOku kehekehe ʻaupito ʻa e meʻakai momoa ʻo e momoko, mei he Laino pulu mo e fuaʻiʻakau ki he desserts ifo hange ko cheesecakes.

Momoa ʻa e momoko – kau ai ʻa e vesitapolo ʻota, soups mo Laino heu, ngaahi naunau huʻakau ʻo ha faʻahinga kehekehe – ko ha meʻa ʻiloa ia ʻe taha ki hono tauhi ʻo e meʻakai momoa.

Te u toe ʻai, ʻOku lau ʻa e foʻi moʻoni ko ʻeni ko ha maʻuʻanga fiefia ki he kakai ʻoku nau downplay ʻa e poto ʻi hono langa ha meʻakai ki he meʻa fakatuʻupakee; ʻOku tokoni ia ke tau fakakaukau atu ki he hola ʻa e ngaahi foʻi lea manuki ko ia mei ha ngutu gaping ʻoku faʻa fakafonu ʻaki e ʻu peleti meʻakai ʻaukai naʻe ngaohi ʻaki e ngaahi meʻa tatau pe naʻe faʻu ʻaki ʻa e "kau teuteu" ʻi he ngaahi meʻa lalahi.

Ko ia, ʻOku mahino, the ‘awkwardness’ of storing dry foods lies in a matter of timing preference: kakai ʻoku nau akoako fakahoko e ngaahi taukei ʻo e moʻui fakatoloi e fakahoholoto, fai ha ʻinivesi ʻi he houa kai te nau kai ʻi he kahaʻu, lolotonga hono maumauʻi ʻe honau kau fakaanga ʻa e paʻanga – no lahi – ʻi he houakai "maʻamaʻa", ʻoku nau kai he taimi ni pea totongi ʻamui ange. Mahalo pē naʻa “sai ʻaupito”, ka ʻoku ʻikai ke fuʻu poto.

Makehe mei ha fakaʻamu paongataʻa pe ko ha holi eccentric ki he faingataʻa, ko e ha ʻe fie maʻu ai ʻe ha taha ha taimi feʻunga ke maʻu ha meʻakai storable feʻunga?

ʻOkú ke palani fēfē leva hoʻo meʻakai ʻoku tāú

Palani tauhi ʻo e meʻakai ki he taimi ʻo e

Ko ha fanga kiʻi palani ʻeni ke tokoni atu kiate koe mo ho fāmilí ʻi hono palani ha polokalama fakatolonga meʻakai lolotonga hoʻo nofo maʻú.

  • Kamata ʻaki ha 72 Houa maʻu meʻatokoni fakatuʻupakee mo e 7 ʻIuniti ʻo e meʻakai ʻi he ʻaho ʻo e moʻunga ko e ngaahi tangai meʻakai momoa maʻa e memipa takitaha ʻo e famili ʻi homou ʻapi. Tauhi maʻu pe ha vai lahi ange ʻi ha feituʻu fakaʻofoʻofa, kapau ʻe lava.
  • Fakahoko ha polokalama fakatolonga meʻakai ki ha meʻa fakatuʻupakē ʻe taimi nounou maʻau mo ho fāmilí ki he 3 ke 6 māhina ʻe 20 ʻi homou ʻapí. Te ke lava ʻo maʻu ha ngaahi meʻa kehekehe lahi ʻi hoʻo toki hiki foʻou, vesitapolo mo e desserts mo e moʻui longomoʻui ko e meʻakai momoa ʻa e momoko, ʻa ia ʻoku ʻi ai haʻanau moʻui laupapa ʻo e 7 ke 30 ta'u. ʻOku faingofua pe hono teuteuʻi ʻo e meʻakai moʻui ʻi he vai vela pe momoko pea ko e meʻakai momoa taha ia ʻi he maketi.
  • ʻAi ha polokalama tukuʻanga koloa taimi loloa maʻau mo ho famili ki 1 ke 2 ta'u, kae loloa ange kapau te ke lava ʻo totongi ia. Falekoloa ʻo ha kakai ʻe niʻihi 3 ke 5 ngaahi taʻu ʻo e meʻakai momoa ʻa e momoko. Moʻui longomoʻui ʻoku totoatu ʻaupito ʻa e meʻakai momoa ʻa e momoko ki he meʻa ni, ʻi heʻenau maʻu e moʻui laupapa ʻo e 25-30 ta'u. Te ke lava ʻo maʻu kinautolu ʻi ha ngaahi kofukofu meʻakai ne tomuʻa fokotuʻutuʻu kimuʻa, taimi fakahaofi mo e paʻanga! ʻOku fokotuʻu atu ke ke tauhi ʻa e ngaahi meʻakai ko ʻeni ʻi ha feituʻu fakaʻofoʻofa ʻi homou ʻapi, hange ko ha fale tauʻanga meʻalele, konga ki lalo, pe lalo nofoʻanga, ʻo kapau ʻoku maʻu.
  • ʻAi ke toe siʻi hifo he tuʻo ua 72 houa maʻu meʻatokoni fakavavevave ʻi ha kato afei ʻi hoʻo kaa pe loli ʻoku lahi ai e vai ʻi ha meʻa fakatuʻupake ʻe hoko ʻi hoʻo meʻalele.

ʻE lava ke 5 taimi loloa mo e ngaahi meʻa kehe kotoa pe ke teuteuʻi koe ki he mateuteu ki he meʻa fakatuʻupakee, ka ko e ngaahi meʻa mahuʻinga taha ke kamata ʻaki ko e meʻakai momoa ʻa e momoko (Thrive life foods are a great choice) mo e vai maʻá.

Ko e ha ʻoku tau ʻalu ai mo e moʻui longomoʻui?

It is always essential to consider storing freeze-dried foods that have a long shelf life. ʻI heʻetau fakakaukau, Moʻui longomoʻui ko e meʻakai momoa ʻoku mamaʻo ia ʻi he lelei taha pea ʻi heni ’ s ko e ha hono ʻuhinga:

 

ʻOku hanga ʻe he founga fakamomoa ʻo e momoko ʻo fakaʻaongaʻi ke faʻu ʻaki ha meʻakai momoa ʻi he moʻui longomoʻui, ʻo fakatolonga ʻa e ngaahi ʻulungaanga lelei taha ʻo e meʻakai. Ko e mahuʻinga taha, ʻOku ne tauhi ʻa e enzymes fakanatula ʻi he meʻakai, koeʻuhi ke ke kai healthily. ʻOku toe fakapapauʻi foki ʻa e meʻakai ke ʻahiʻahiʻi lahi hili 30 ta'u.

Moʻui longomoʻui ’ ʻoku ngaohi ʻaki e meʻakai momoa ʻa e momoko ʻa e ngaahi meʻa tatau pe mo e meʻatokoni ʻoku ngaohi mei ʻapi, ka ke toʻo pe 10 miniti ke teuteu ai. ʻOku faʻu ʻa e meʻakai momoa ʻo e momoko ʻaki ha ngaahi founga mahuʻinga ʻe tolu.

ʻUluakí, ʻOku nau fakatau ha ngaahi naunau lelei. Uá, ʻOku ʻi ai ha ngaahi lelei makehe ʻi hoʻo meʻakai fakamomoa ʻo e meʻakai, ʻi heʻene ʻai ke ifo hoʻo meʻakai, sio mo tauhi ke foʻou, fakafuofuaʻi ʻo siʻisi, mo tauhi ha ivi lahi ange. Pea ko e tolú, ʻOku hanga ʻe heʻene founga feimeʻatokoni ʻo ngaohi ʻa e meʻakai momoa ʻi ʻapi, Ko e taha ʻo e ngaahi kulupu pe ke haka ʻenau ngaahi founga feimeʻatokoni kimuʻa pea toki fakamomoa e momoko. Ko e niʻihi ʻoku nau fakatahatahaʻi pe ʻa e ngaahi meʻa fakamomoa ʻo e momoko ʻi ha fakamoimoi.

ʻOku totonu ke tauhi ʻa e meʻakai momoa ʻo e moʻui ʻi hygienic mo e ngaahi tuʻunga momoa, ʻo ʻikai fakaloloa ki he mafana ʻo e ʻea pea fakaʻehiʻehi mei ha faʻahinga ʻatakai pe te ne lava ʻo maumauʻi ʻa e naunau, hange ko e punctures, dents pe ʻumeʻumea.

Moʻui longomoʻui ko e meʻakai momoa ʻa e momoko ko ho ʻapi ia mei ʻapi.

 

 

Toe vakaiʻi e ngaahi falekoloa meʻakai kehe ʻo e momoko

Faama Augason

Ko e taha ʻeni ʻo e ngaahi kautaha tukuʻanga koloa lelei taha koeʻuhi he ʻoku Siasi lahi hono ifo mo ʻoange ʻa e ngaahi meʻa kotoa pe ʻoku fie maʻu ke teuteuʻi ʻaki e meʻatokoni ʻaki e lelei taha ʻe lava. ʻOku ʻi ai foki ha fili fakaʻofoʻofa ʻa e kautaha ni kiate kinautolu ʻoku nau fiefia ʻi hono kai gluten taʻetotongi mo vegetarian meʻakai, mo pukepuke ʻa e totongi maʻamaʻa ki ha ngaahi meʻa ʻoku ʻi ai e la, ko ia ʻoku ke maʻu ai ha faingamalie ke vakai pe ʻoku hoko hono fakatau mai ʻo ha meʻakai ko ha tokateu lelei. ki hono tauhi. meʻakai taimi loloa.

Tauhiʻanga ʻo e meʻakai augason ngaahi fama

ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi faama Augason ha fakatahatahaʻi lahi ʻo e ngaahi meʻa mahuʻinga, hange ko e soups, ngaahi fua momoa ʻo e momoko, Beans, inu heu, mo e vesitapoló. ʻOku mole ʻa e vai inu mo e meʻasivi vai mei hoʻo fili. ʻOku lelei ke maʻu ha meʻakai lelei ʻi he moʻui, ka ʻikai ha vai maʻa pe vela ʻe lava ke taʻeʻaonga ʻi ha meʻa fakatuʻupakē. Ko e ngaahi meʻa mahuʻinga ki he meʻa fakatuʻupakee ko ha tokoni ia ʻoku ne ʻomi ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki hoʻo meʻakai kuo fili.

 

Kapau ʻoku ke palani ke nofo kemi pe fie maʻu ʻa e meʻakai ko ia ʻi ha kiʻi taimi nounou, & ko #8217 e lelei taha ke fili prepackaged meʻatokoni ʻi he falekoloa ko ʻeni – kapau he ʻikai te ke fakakaukau te ke lava ʻo maʻu ha siisi ʻe 52 ʻoku fio ʻi ha meʻa. ʻo taimí. Te ke lava ʻo fakatau ha ngaahi kane meʻakai lalahi ange ʻaki ha meʻatokoni feʻunga ki he ngaahi taʻu siʻi kuo hili, ka ʻoku ʻi ai foki mo ha ngaahi fili ki he ngaahi tukunga taimi nounou.

ʻOku ʻomi ʻe he ngaue tokoni ko ʻeni ha ngaahi meʻa mahuʻinga fakaʻofoʻofa hange ko e soups, ngaahi fua momoa ʻo e momoko, Beans, inu heu mo e vesitapolo. ʻOku mole ʻa e vai inu mo e meʻasivi vai mei hoʻo fili. ʻOku lelei ke maʻu ha meʻakai lelei ʻi he moʻui, ka ʻikai ha vai maʻa pe vela ʻe lava ke taʻeʻaonga ʻi ha meʻa fakatuʻupakē.

 

 

 

Tauhiʻanga ʻo e meʻakai fakapotopotó

Kuo pau ke ʻi ai ha meʻakai ʻi he ngaahi naunau ki he meʻa fakatuʻupakee pe moʻui. ʻIkai ko ha toe meʻakai pe, ka ko e angamaheni ko e meʻakai momoa ʻa e momoko ʻoku faingamalie ki he ngaahi tukunga ʻoku ke ʻi ai ʻi. Ko e taha ʻo e ngaahi kautaha ʻiloa taha ʻene ʻi hono faʻu mo fakatau atu ʻo e meʻakai ki he ngaahi taumuʻa fakatuʻupakee, ko e meʻakai fakapotopoto, Inc.

 

ʻOku pehe ʻe ha kakai tokolahi ʻoku ʻomi ʻe he meʻakai fakapotopoto ʻa e moʻui lelei taha, meʻa fakatuʻ, mo e meʻakai kemi ʻi he maketi, pea ʻi he ʻuhinga lelei. ʻOku ʻikai tatau ia mo e ngaahi meʻakai kehe ʻo e faʻahinga tatau, Ko e meʻakai fakapotopoto ko e cheapest ia ʻo e meʻakai momoa. Makehe mei ai, ʻOku faʻo ia ʻi ha fanga kiʻi tangai tokoni, ko ia ʻoku toʻotoʻo atu mo maama, maʻu ha ifo lahi, pea ʻoku maʻu ia ʻi ha ngaahi.

ʻOku ʻikai totonu ke maumauʻi ngofua ʻa e meʻakai moʻui koeʻuhi ke lava ʻo tauhi kinautolu ʻi ha taimi loloa. ʻOku ʻi ai ha meʻakai fakapotopoto 25 moʻui ʻi he funga laupapa ʻo e taʻ!

 

ʻOku toe maʻu foki mo e ngaahi naunau ki he meʻakai fakapotopoto ʻi resealable pe tangai, ʻa ia ʻoku tauhi ʻi ha ngaahi, kane pelesitiki fefeka. ʻOku fakaʻohovale ʻa e maama ʻo e ngaahi kane ko ʻeni ke toʻotoʻo, ʻio, ki ha tamasiʻi siʻi, koeʻuhi ke ʻi ai ha meʻa fakatuʻupake te ke lava mo hoʻo fanau ʻo ʻave ʻa e meʻakai ʻi ha mahina ʻe pe ua.

ʻE ʻaonga foki ʻa e ngaahi kane ki he ngaahi meʻa kehe, hangē ko e keli takai mo hono fakaʻauha ʻo e vevé. Tānaki Atu Ki Ai, ʻOku fakafuo e konga ki lalo ʻo e hina takitaha ke nau lokaʻi fakataha ʻi he taimi ʻoku fokotuʻutuʻu ai, ko ia ʻoku nau Toni ’ t ʻi ha feituʻu lahi ʻi ho loki ʻi lalo fale, fale tukuʻanga koloa, pe ko ha feituʻu pe ʻoku ke palani ke fokotuʻu ai hoʻo. meʻakai moʻui ʻoku nau ʻoange.

 

ʻI he taimi ʻoku fakatau ai e meʻakai fakapotopoto, te ke lava ʻo fili ʻi he vahaʻa ʻo e kai pongipongi, maʻu meʻatokoni hoʻataa mo e ma, pea pehe ki hono fili ʻo e vesitapolo gourmet momoa, fuaʻiʻakau mo e kakanoʻi manu.

ʻOku kau ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi fili gourmet ki he maʻu meʻatokoni pongipongi crunchy granola, siuliolo, mo e Apple cinnamon. ʻOku kau ʻi hoʻo fili ki he maʻu meʻatokoni efiafi mo e maʻu meʻatokoni hoʻataa ʻa e ifo mo appetizing delicacies hange ko e fale ngaohiʻanga pasita ʻa ʻAlifeleti, polo pe macaroni mo e siisi, rotini, faka-Mekisikou pe temata basil supo, stroganoff mo e teriyaki ʻaki ha laise. ʻOku faingofua ʻaupito ke teuteu ʻenau koloa. ʻOku fie maʻu pe ʻe ha niʻihi ʻo hoʻo meʻakai ʻa e vai lili pea hili 12-15 miniti ʻe maau ai hoʻo meʻakai.

 

Wise food storage doesn’t necessarily end with disaster-related emergencies. Te ke lava foki ʻo tutu ʻa e meʻakai ki he meʻa fakatuʻupakee ʻi he taimi ʻoku ke fie maʻu ai pe ko ho famili ha meʻatokoni fakavavevave, ka ʻoku fuʻu helaʻia ke feimeʻatokoni.

ʻOku pau ke hoko ʻa e hono mahuʻinga mo e ifo ʻo e meʻakai fakapotopoto ko ha fetongi lelei ia ʻo e meʻatokoni ʻoku ngaohi mei ʻapi. Tānaki Atu Ki Ai, Kapau te ke ʻinasi ʻi he faʻahinga meʻakai ko ʻeni, te ke mateuteu foki ai ki ha faʻahinga palopalema fakaʻekonomika ʻe ala hoko ʻi he kahaʻu.

ʻE fakapapauʻi ʻe hono tauhi ʻo e meʻakai ki he meʻa fakatuʻupakeé ʻoku fafangaʻi lelei maʻu pē ho fāmilí lolotonga e ngaahi taimi ʻo e hikihiki ʻo e totongi koloá mo e faingataʻaʻia fakapaʻangá.

Meʻakai momoa ʻa e fale moʻunga

Meʻakai ʻa e fale moʻunga, ʻomai ha meʻatokoni momoa ʻi ha vahaʻataimi pau, ʻOku totonu ke kau ʻi he meʻakai ki he meʻa fakatuʻupakee kotoa pe ha ivi, carbohydrate, mo e momona. Kapau ʻoku ke faʻo hoʻo meʻakai ki he meʻakai fakatuʻupakee mo e ngaahi meʻa ʻi he falekoloa, ko ha meʻa lelei ke fili ha ngaahi kakanoʻi manu kuo fakamoʻui mo faʻo, fuaʻiʻakau mo e vesitapolo, pisikete, e keleni, mo e vai. Kuo pau ke ʻi ai ha puha ʻoku fakaava mo ha maʻuʻanga mafana, hange ko ha sitou pe sitou ʻuhila.

 

ʻOku kau ʻi he naunau maʻu meʻatokoni ʻa e fale moʻunga ko ʻeni ha meʻatokoni pongipongi ʻe tolu, vesitapolo tafaʻaki ʻe tolu, mo ha ngaahi kofukofu maʻamaʻa ʻe 6 10 ʻo e kai hoʻataa pe maʻu meʻatokoni efiafi appetizers, meʻakai feʻunga ki ha taha lahi ʻi he ʻaho ʻe tolu. Fuamelie mo e huʻakau Granola, Pekane kaka hake ʻa e fuaʻimoa, Ne kaka ʻa Hami mo pepa fuaʻimoa, Ngoue lanumata pisi, Koane kotoa ʻo e keleni, Kosiʻi e piini lanumata, Pulu Stroganoff, Moa Teriyaki, Polo Mac mo e pulu, laise mo e moa, primavera fale ngaohiʻanga pasita, mo e puaka melie mo mahi ʻaki ha laise. ʻE lava ke teuteuʻi faingofua ʻa e ngaahi meʻakai fakatuʻupake kotoa ko ʻeni ʻi he ngaahi tukunga faingataʻa ʻaki hano tanaki atu ha vai pea maʻu ha moʻui laupapa ʻi ha taʻu ʻe fitu. Kasitoma fiemalie ko Kulisitofa Coakley mei Sanita Papula, Calif. Naʻe pehe, “Fale moʻunga ’ ʻoku ifo ange ʻa e meʻakai ʻa e s ʻi he ngaahi founga momoa taha.

Ko e meʻakai ʻokú ke tānaki pē ʻe koé ko ha meʻa lelei ia ki ha ngaahi tūkunga ʻe fie maʻu ke ke nofo tauʻatāina ai ʻi ha uike ʻe ua. Kapau ʻoku ke ʻiloʻi ko e ngaahi nunuʻa ʻo e meʻa ko ia, fakakaukauʻi ha nāunau fakatolonga meʻakai ki he meʻa fakatuʻupakeé. They contain boxes and bags of frozen and dehydrated foods that can help you and your family for a month to over a year. Considered MRE, these kits contain a combination of meals and individual items that can be prepared together.

Mountain house survival food

Meʻakai ʻa e fale moʻunga 10 bags and cans, need only cold water to fully hydrate. When you need to use up your emergency food reserve, remember that each 10 boxabout a gallon sizeshould only last a month. None of the food in these kits should be refrigerated. Additionally, a kit usually contains a predefined amount of calories that you will consume if you follow the specified dosage suggestions.

 

Being prepared with enough mountain house freeze dried foods will help you and your family through tough times. Also, an emergency food kit should be supplemented with vitamin and mineral supplements, as you cannot consume too many fruits and vegetables during the disaster and recovery period.

Conclusion

Once have an emergency food storage program, start with making easy lists of the things you and your family use on a daily basisthings you might need in an emergency; such as favorite foods & drinks, vaitamini & medications, warm clothing & boots, blankets, batteries, candles, extra cash, alternative method to heat food or water, hand powered radio & flashlight, etc. Ko ia, get yourself prepared for any type of emergency, and have fun doing it. With Thrive life, you will be very happy you did.

 

Tuku mai ha Fakamatala