Ko e Taimi Lelei Taha ʻEni ke Hoko ai ko ha

Fai faleʻi ki he moʻui tupulaki!

Totongi maʻulalo ange ki he naunau kamata
Bonuses fakaofo
Ngaahi koloa taʻetotongi lahi ange

Ko e ha ʻoku hoko ai ko ha tokotaha fai faleʻi ki he moʻui tupulaki?

Paʻanga lahi ʻoku maʻu

te ke lava ʻo maʻu ha paʻanga ʻi he ʻinitanetí/ʻikai ha ʻinitanetí pea ʻoange ha ngaahi faingamālie lelei ange maʻa ho fāmilí.

Fakahoko ha liliu

Tokoniʻi e niʻihi kehé ke nau moʻui lelei, kau ai koe mo ho fāmilí.

Palanisi ʻo e ngāué

significant flexibilityown your own future and work towards financial freedom.

Ko ha Kiʻi Meʻa Faingofua, Founga MahuʻingaMalie ke Maʻu ai ha Paʻanga

Ko ha meʻa ia ʻoku fie maʻu ʻe he taha kotoa: faingofua, meʻakai maʻa! Talaange ki he niʻihi kehé pea vahevahe hoʻo fehokotakiʻangá. Pea kapau ʻoku ke fie maʻu ha tuʻunga maʻolunga ʻo e paʻanga hu mai, ʻoku ʻi ai ha palani maʻau.

Naunau meʻa ke kamata ʻaki ha toni koloa. Mahuʻinga lahi. Ko ha brainer!

ʻOku ʻoatu ʻe heʻemau ngaahi naunau ʻoku kamata ʻaki ha ngaahi naunau kehekehe ke ke feinga ai maʻau pea vahevahe mo e niʻihi kehe.

Tānaki Fakatāutahá

Ngāueʻi ha tufakanga ʻi hoʻo ngaahi fakatau fakatāutahá! Vahevahe mo e ngaahi kaungāmeʻá & fāmilí mo maʻu ha tufakanga ʻi he ngaahi fakatau ko iá foki. Ko e founga faingofua taha ia ke kamata ai.
$ 100
Manakoa

Tufunga Pisinisi

ʻOku fakataumuʻa ʻa e naunau ko ʻeni ke tokoniʻi koe ke ke vahevahe ʻa e koloa ke tupulaki mo e niʻihi kehe. ʻOku kau ai ʻa e ngaahi meʻa ke ke kamata tanaki atu ki ai mo ha ngaahi meʻa lahi ange ʻi he ngaahi meʻa faingofua ko ia ke vahevahe.
$ 220

Tupulaki e paʻanga ʻoku maʻu ʻe he tokotaha fai faleʻi

Ko e tuʻunga ʻo e fai faleʻi ʻi he moʻui tupulaki ko e ola ia ʻo e tuʻuaki hoʻo timi mo ʻenau timi. Kapau te ke ngāue mālohi ko ha tokotaha fai faleʻi, laka ki muʻa ho tuʻunga totonú ʻoku fakanatula mo faingofua.

ʻOku totongi fakamahina ʻa e kau fai faleʻi ki he moʻui tuʻumalie (makehe mei he bonuses). Ko ha lisi ʻeni ʻo e ʻavalisi ʻo e tokotaha fai faleʻi moʻui earns. Fakatokangaʻi ange ʻe toki malava pē ʻeni kapau ʻe ngāue fakauike maʻu pē ʻa e kau fai faleʻí ʻi he kautahá.

ʻOku ʻikai foki ke fakaleleiʻi ʻa e ʻaho fakaʻosi. ʻOku fakafalala kotoa ia ki he ngāue mālohi ʻa e tokotaha fai faleʻí. ʻE lava pē ke kiʻi kehekehe siʻisiʻi pē ʻi ʻolunga pe siʻisiʻi ʻi lalo. Kuo faʻu ʻa e lisi ko ʻeni ke ʻoatu kiate koe ha fakakaukau ki hono maʻu ʻo e meʻa ʻe malava ke tupulaki ai e moʻui. ʻOku tau maʻu e ngaahi kofukofu ʻo e faifaleʻi, pule, mo e pulé, ʻesia siliva, kofukofu koula mo e peletinami.

Tokotaha Faleʻi: Ko ha ʻavalisi ʻo e faifaleʻi earns $ 314 ki he māhina. ʻOku faʻa fie maʻu 2 ke 4 ngaahi māhina ʻo e ngāue maʻu peé ke aʻu ki he tuʻunga ko ʻení.

Pulé: ʻE lava ke maʻu ʻe ha pule ha meimei $ 797 ki he māhina. ʻOku fekauʻaki ia mo e 3 ke 6 ngaahi māhina ke maʻu ai e māká ni.

Pulé: ʻE lava ke maʻu ʻe ha pule fekauʻaki mo $ 1,161 ki he māhina, ʻi he ʻavalisi. Pea ʻoku fie maʻu ki ai 5-10 ngaahi māhina ke aʻu ki he tuʻunga ko ʻení.