Joyina OLUNTU OLUPHUMILEYO UBOMI


Yiba nguMcebisi woBomi obuPhumelelayo! Funda ngendlela onokwenza ngayo umahluko kubomi babanye ngokukhuthaza impilo entle, iziqhamo ezomisiweyo ezinomsoco nezinencasa, amashwamshwam, imifuno, inyama kwaye ilungele ukutyiwa!